Utgiven
2013-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2013:12
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-95-3
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
50
Författare
Robert Sörensson - Umeå universitet
Pris
195 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-04070
Ämne
Material, Produktion, Forskning och utveckling i företag

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext. Dessutom är ambitionen att fortsätta följa näringsgrenarnas utveckling för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling. Föreliggande studie analyserar företag inom gruv- och mineralindustrin.

Denna analys av Sveriges gruv- och mineralindustri åren 2007 – 2011 är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innova-tionssamarbete för olika näringsgrenar som Vinnova initierat. Det övergripande syftet är att erbjuda ett kunskapsunderlag som kan användas i strategiprocesser och i dialogen mellan innovationssystemets aktörer.