Utgiven
2015-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2015:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-31-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
92
Författare
Andreas Lepa & Samuel Strömgren - ECC (Energy Competence Center)
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2014-01581
Ämne
Miljö och energi, Transport

Innovation är av avgörande betydelse för ekonomisk utveckling och konkurrenskraft. Analyser av innovationssystem ger möjligheter att förstå vilka villkor som främjar, hindrar eller utgör förutsättningar för framgångsrika innovationsprocesser. Kunskapen innebär en bas för att forma åtgärder med syfte att förbättra innovationssystemet så att det bättre främjar konkurrenskraft, attraktivitet och ekonomisk utveckling.

Tåg- och järnvägsbranschen i Sverige har sina rötter i den första industrialiseringen under 1800-talet i Sverige. Idag utgörs den av samhällsbyggare, högteknologisk ingenjörskonst och nationella och globala operatörer. Tåg- och järnvägsföretagen i Sverige är en förutsättning för framgångsrika transporter av personer och gods i ett vidsträckt land och lyfts ofta fram som föregångare till miljö- och energiomställning. Segmentet har en stark koppling till offentliga infrastrukturinvesteringar och de politiska besluten behöver ha långsiktig bäring.

I denna studie inkluderas de företag som har huvudfokus inom tåg- och järnvägsbranschen och studien analyserar inte andra delar, eller funktioner, i innovationssystemet. Översikten presenterar olika aspekter av Tåg- och järnvägsbranschen och baseras på en databas skapad och kategoriserad av arbetsgruppen för Vinnova. I ett första steg har företag som bedöms höra till branschen vaskats fram, därefter, har företagen analyserats ett och ett, och kategoriserats utifrån branschsegment och FoU-intensitet samt systematiserats i en databas som bland annat omfattar antal anställda, bokslutsdata och exportklasser. Den har i nästa led analyserats ur olika perspektiv. Tidsperioden som studeras är åren 2007-2013. Företagen har kategoriserats i segmenten Fordon, Infrastruktur, Transport, Service & underhåll och Övrigt med undergrupper.

  • År 2013 omfattade tåg- och järnvägsindustrin 288 företag med sammanlagt 24 856 anställda i Sverige.
  • Branschens sammanlagda nettoomsättning för 2013 uppgår till 62,4 miljarder kronor.
  • De tio företagen med flest anställda står tillsammans för 69 procent av branschens anställda, och de tio företagen med högst nettoomsättning står för 66 procent av branschens nettoomsättning.
  • Ungefär 0,4 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige, mellan 16 – 64 år, arbetar i tåg- och järnvägssektorn år 2013.

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika.

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan