Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

Bokomslag Användarna och datorerna
Utgiven
2009-februari
Serienummer
VR 2009:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Birgitta Frejhagen (red)
ISBN
978-91-85959-41-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
156

Dataföreningen i Sverige med stöd av bland andra Riksbankens Jubileumsfond har sedan 2004 bedrivit ett IT-historiskt projekt i samarbete med Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH samt Tekniska museet. Projektet, som går under titeln "Från matematikmaskin till IT: insamling, dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av källmaterial om svensk IT-historia", har delats upp i 18 temaområden och fokuserar på de aktörer som varit verksamma inom olika sektorer där IT-användningen tidigt varit av stor betydelse.

Tidsperioden som projektet fokuserar sträcker sig från 1950 och fram till cirka 1980. Under denna period har ITutvecklingen haft en fundamental betydelse för utvecklingen av den svenska välfärden. Samhället har bl a genom olika forskningssatsningar fungerat som en viktig möjliggörare.

Under projektets gång har ett nittonde område utkristalliserats: "Användarorganisationer och användarinflytande". Användarmedverkan i samband med utvecklingen av IT och IT-baserade tjänster är ett viktigt område i Vinnovas verksamhet och det är angeläget att denna dimension bereds utrymme i den svenska historiebeskrivningen. Denna fokus är även viktig som underlag för framtida forskning kring faktorer som främjar innovationsprocesser med tydlig användarmedverkan. Detta är också utgångspunkten för Vinnova då vi valt att finansiera denna utvidgning av det stora historiska IT-projektet.

I denna rapport redovisas delprojektet "Användarorganisationer och användarinflytande". Denna del av IT-historien, som även kommer att utgöra en del av huvudprojektets kommande rapport, fokuserar tre särskilt viktiga områden: IT-användning och integritet, Arbetsmiljö och ITanvändning, samt Användarinflytande och användarorientering.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan