Ytmodifierade filmer för avancerade förpackningar

Diarienummer 2013-05571
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 1 417 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen för detta WoodWisdom-projekt har varit att förbättra förståelsen för kontaktaktiva antibakteriella ytor, för användning till exempel inom förpackningsindustrin. Detta åstadkoms framgångsrikt genom att adsorbera en antibakteriell polymer på cellulosabaserade ytor med bland annat olika laddningstäthet och struktur. Vidare så syftade projektet till att underlätta/möjliggöra steg mot kommersialisering av den antibakteriella plattformen.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att det går att styra den antibakteriella funktionen genom att styra cellulosaytans laddningstäthet. Polymersystemet visade stor flexibilitet och alla studerade material uppvisade antibakteriella egenskaper. För att påvisa industriell potential utfördes framgångsrikt pilotförsök där material modifierades enligt rulle-till-rulle-metodik. Projektet har således gett ökad vetenskaplig förståelse och tagit viktiga steg mot en kommersialisering, samt identifierat fortsatt forskningsbehov.

Upplägg och genomförande

Akademisk forskning planerades och utfördes på KTH med input från industriparterna, samt övriga deltagare i det övergripande WoodWisdom-projektet. Industriparterna bidrog också aktivt i arbetet, bland annat genom att utföra standardiserade tester på de material som togs fram på KTH, samt genom att söka material och metoder för att testa den utvecklade metodiken i större skala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.