Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ytegenskaper av vattenskurna och postprocessade ytor

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utrett en metod för att rengöra högenergetiskt bearbetade ytor. Den utvecklade metoden innebär att rester i ytan tas bort med högtrycksrensning. Det huvudsakliga målet med projektet har varit att utreda hur ytornas topografi kan förbättras eftersom det finns en risk att material viks omlott vid kulblästring om ytan är för grov. Denna typ av utredning är en viktig del i att öka förståelsen för ytans utmattningsegenskaper.

Resultat och förväntade effekter

De erhållna resultaten visar att vattenjetstrålens längs-hastighet, -tryck, samt -avstånd till ytan har stor inverkan på erosionen och topografin som erhålls. Det slutliga receptet har visat att en lämplig metod för att erhålla en förbättrad topografi kan ske genom lämpligt vald överlapp. Dock måste detta val balanseras av lämpliga inställningar för sprutavstånd, längs-hastighet och vattentryck. Resultaten från detta projekt kommer att ligga som grund när processning med denna metod görs för framtida högenergetisk bearbetade ytor.

Upplägg och genomförande

Utredningarna i detta projekt kan i huvudsak delas in i två aktiviteter. Dels har kunskap om interaktionen mellan processparametrar och resulterande erosion från individuella erosionsspår utretts. Detta har skett genom ”design of experiment”-förfarande där de ingående processparametrarna utvärderats. Den andra aktiviteten har detaljstuderat hur topografin kan förbättras genom utvecklande av en så kallad överlappsstrategi. Detta har skett genom att utvärdera olika inställningar för överlappsrensning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2018

Diarienummer 2017-05589

Statistik för sidan