Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Wooden Buildings in Silent Sustainable Cities

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för byggnadsmekanik
Bidrag från Vinnova 4 557 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - mars 2023
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle

Syfte och mål

Inom projektet har det utvecklats innovativa datorbaserade metoder och metodiker för prediktion av vibrationer och strukturburet buller i träbyggnader som utsätts för markvibrationer genererade av tågtrafik. Användande av dessa metoder medför att beslutsfattande i sådana byggprojekt kan göras både snabbare och med högre tillförlitlighet. Relevanta tillämpningar omfattar till exempel underlag för nya sträckningar av järnväg i befintliga stadsområden och/eller nya träbyggnader som ligger nära befintliga järnvägslinjer.

Resultat och förväntade effekter

De långsiktiga effekterna av ett prediktionsverktyg antas underlätta en ökad användning av lättviktsbyggnader av trä i urbanas områden med kollektivtrafik. De utvecklade metoderna och metodikerna kan användas till att understödja strukturell design med avseende på strukturburet ljud och vibrationer i flervåningshus i trä. Projektresultaten förväntas därmed att bidra till att utvecklingen av ett hållbart samhälle när det gäller hälsa i form av minskade störningar samt miljöpåverkan tack vare ökad konkurrenskraft för flervåningshus av trä.

Upplägg och genomförande

Forskare från Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola, med komplementär kompetens, har tillsammans med industrirepresentanter samarbetat i projektet inom tre huvudområdet: (1) Utveckling av beräkningsmodeller, (2) Fallstudier mätningar och (3) Kommunikation med intressenter. Inom dessa delar har vi arbetat med utveckling av datorbaserade metoder för och mätningar av vibrationer och stomljud i träbyggnader orsakade av extern trafiklast såsom tågtrafik, samt med hur relevant intressenthantering ska ske för implementering av nya metoder i designprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 maj 2023

Diarienummer 2018-04159

Statistik för sidan