White Rabbit i tidsmetrologin

Diarienummer 2017-05012
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är en fortsatt studie av moderna tekniker och metoder för redundans och robusthet inom spårbar och metrologisk tid- och frekvenssynkronisering. Projektet studerar den markbundna, Ethernet-baserade metoden kallad ”White Rabbit” (WR) som erbjuder en noggrannhet på nanosekund-nivå över fiber. Ett huvudmål med projektet är att etablera en markbunden metod som ett komplement eller alternativ till existerande satellitbaserade metoder.

Förväntade effekter och resultat

Generellt, med avseende på målen, förväntas en ökad kompetens inom WR för Riksmätplatsen vilket i förlängningen medför ett starkare stöd till samhälle och industri inom robusta metoder för tid- och frekvenssynkronisering. Metoden förväntas bli ett alternativ till befintliga metoder som erbjuder en noggrannhet på nanosekund-nivå vilka idag uteslutande baseras på, oftast störkänsliga, satellitbaserade system.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis, i början av 2018, planeras en utvärdering av befintlig WR-hårdvara i labbmiljö med beslut om kompletterande utrustning, för att under resten av första halvan av 2018 utöka studierna till att etablera en installation i ett befintligt fibernät. Samtidigt tas kontakter med externa aktörer för deltagande i studierna. Andra halvan av 2018 planeras till kontinuerliga mätningar av etablerade installationer samt datainsamling och analys av resultat. Under 2019 sammanställs och rapporteras resultaten samt presenteras vid en internationell konferens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.