Waxbook: en webbtjänst för dubbelriktad kunskapsöverföring mellan spetsanvändare och användare

Diarienummer 2012-04204
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till ökad kunskap om spetsanvändare, användare och digitala tjänster samt om och hur kontinuerlig innovation kan realiseras genom utveckling av en ny tjänst. Projektet har resulterat i en innovativ tjänst (waxbook.se) genom kombination av spetsanvändarperspektiv och crowd-baserade logiker. Processen visar att digital teknik i relation till spetsanvändare medför nya möjligheter och utmaningar bland annat i form av krav på diversifierad kompetens i projektteam och möjligheter till kontinuerlig innovation genom kombination av olika innovationsformer.

Resultat och förväntade effekter

Den digitala tjänst som utvecklats inom ramarna för projektet utgör ett tydligt exempel på hur spetsanvändarmetoden med fördel kan kombineras med andra innovationslogiker för att erbjuda en digital miljö i vilken dubbelriktad kunskapsöverföring kan åstadkommas. En central insikt från utvecklingsprocessen är behovet av en mångfacetterad mix av kompetenser i den bakomliggande projektorganisationen för att underlätta såväl översättning av visioner från spetsanvändare som kombinationen med andra innovationslogiker och användargrupper.

Upplägg och genomförande

Spetsanvändarmetoden utgör en beprövad och omfattande innovationslogik med väl dokumenterade förtjänster. Metoden har dock tidigare primärt tillämpats inom traditionell produktutveckling med ett fokus mot enkelriktade kunskapsflöden och produkter. Genomförandet av detta projekt har tydliggjort att metoden är relevant även gällande tjänsteutveckling, men också i många hänseenden tidskrävande och att innovation baserad på denna logik i relation till digitala tjänster omfattar komplexa kommunikationsmässiga utmaningar i form av exempelvis projektkoordination.

Externa länkar

Den digitala tjänst som projektet resulterat i finns på angiven URL. Den lanseras publikt kommande vecka (vecka 47).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.