Wavebreaker IP-strategi

Diarienummer 2018-04781
Koordinator Wavebreaker AB
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens. Den ska användas till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i frågor om immateriella tillgångar.

Förväntade effekter och resultat

Genom IP-checken vill vi förbereda vår IP-strategi innan den förväntad tillväxt och marknadsintroduktion. Strategin ska hantera: - komplett skydd (design, varumärke, domännamn) tillsammans med patent - patentbevakning - hantering av övriga marknader / internationalisering utanför EU - licensiering för ovan marknader

Planerat upplägg och genomförande

Enligt Vinnovas modell ska IP-strategi innefatta tre huvudmoment: A) Identifiering av befintliga intellektuella tillgångar (IA), inklusive befintlig IP och IPR (såsom patent, varumärken domännamn, etc.), samt insamling av information om befintliga avtal med relevanta intressenter i affärsekosystemet, mm B) Omvärldsanalys, innefattande kartläggning av konkurrenter och andra relevanta aktörer med fokus på IP och IA, och C) Framtagande av en framåtriktad IP-strategi och en plan för genomförande och viktiga åtgärder, synkroniserat med företagets befintliga affärsplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.