Visualisering för en hållbar industri och stad

Diarienummer 2017-02440
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 5 779 314 kronor
Projektets löptid maj 2017 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Människans utnyttjande av teknik går alltmer mot ökad autonomi i de tekniska systemen, vilket ställer krav på nya former av gränssnitt mellan människa och system, dels för att vid behov kunna ta över systemstyrningen, men också förstå systemets egna beslut, använda systemet som ett beslutstöd och kunna ge styrsignaler. Dessa former av gränssnitt är ännu tämligen outvecklade, men kommer att vara en nyckel till framgångsrik exploatering av autonoma system. Vi vill med de nya gränssnitten demonstrera hur tillgång till data på rätt sätt kan skapa smartare stad och mer hållbar industri.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att genom användarcentrerad design och innovativ informationsvisualisering skapa ökad samverkan inte bara mellan privatpersoner och industrin, utan också mellan de stora energidistributörerna i Sverige där de via projektet kommer diskutera gemensamma visioner och dela teknik där det är möjligt. Genom att lyfta fram relevant data för relevanta användargrupper är önskvärda resultat ett resurseffektivare samhälle, mer hållbar industri, nya och tätare samarbeten, och ökad svensk export.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer fokusera på att leverera följande resultat: 1. Identifiering av olika användargrupper och deras behov för visualisering av data 2. Scenarier som beskriver hur olika användargrupper kommer att använda systemet 3. Designkoncept för specifik visualisering riktad mot olika användargrupper 4. Prototyp för de mest lovande designkoncepten för att utvärdera visualiseringar och utvecklade användargränssnitt med slutanvändare 5. Integration av resultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.