Vilka innovationspolitiska satsningar är effektiva? En analys av vissa policyinstrument.

Diarienummer 2014-03088
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att genom flera angreppssätt - ekonomisk teori, experters rekommendationer, och internationella jämförelser - sätta den svenska innovationspolitiken i en sådan kontext att den kan analyseras systematiskt. Målet är att kunna lämna rekommendationer för en effektivare innovationspolitik, genom att bedöma hur väl den svenska politiken stämmer överens med ´best practice´. Projektet ämnar visa på områden där avvikelsen däremellan är särskilt stor, samt att länma praktiskt genomförbara policyförslag.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste åtgärdsområdena har identifierats enligt nedan (utan inbördes ordning). 1. Avsaknad av en helhetlig innovationspolitik, rent politiskt. överbryggande av departement och anpassning av myndighetsapparaten är önskvärda förändringar. 2. Avsaknad av fokus på entreprenören i innovationskedjan. 3. Avsaknad av goda karriärvägar för spetskompetens inom akademin, samt svårigheter att attrahera yngre talanger, nationellt och internationellt. 4. Undermålig klusterpolicy.

Upplägg och genomförande

Slutrapporten har arbetats fram genom att litteraturen i närliggande områden har gåtts igenom och systematiserats. Sverige har också placerats i ett internationellt sammanhang, genom jämförelser med relevanta länder i omvärlden. VINNOVA har lämnat synpunkter på struktur, likväl som på innehåll, genom regelbundna möten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.