VFT0 - InnovationskontorSyd

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitets innovationssystem
Bidrag från Vinnova 1 383 500 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med VFT-0 är att förmedla en relativt snabb möjlighet till bedömning av en affärshypotes och för 2012 sattes som mål att Lund universitets Innovationssystem/Innovationskontor Syd för 2012 skulle uppnå 42 projekt à 25.000 kronor. Vid årets slut landade vi på 40 projekt och med en genomsnittlig allokering på knappt 32.000 kronor. Mest frekventa aktiviteter har varit marknadsverifiering genom nyhetsgranskning, marknadsanalys och kundkontakter, för att i vissa fall besluta om avslut och i flera fall besluta om att gå vidare med ytterligare verifieringsaktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Beträffande resultat för 2012 så såg vi vid årets slut att vi låg i paritet med vår målsättning inom VFT-0 investeringar, men något under för VFT-1 investeringar. Vår struktur och process har successivt inneburit en markant ökad flexibilitet i förhållande till forskare och idébärare. Vi arbetar med kollegial bedömning, samt bedömning av för projektet externa affärscoacher. Effekten är: - En ökad öppenhet mellan affärscoacherna - Ett snabbare och mer konsekvent hanterande och bedömning av forskares idéer - Ett ökat fokus på att arbeta för en mer koncentrerad verifieringstid

Upplägg och genomförande

Processen för VFT-0 ser ut enligt nedan: Ansvarig affärscoach anmäler idé till VFT projektledare. a. Ifylld ´VFT Diskussionsformulär´Ansvarig affärscoach b. Sökt belopp 15.000 -

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00155

Statistik för sidan