VFT-1 Förverifiering 2014

Diarienummer 2013-05638
Koordinator LU INNOVATION SYSTEM AB
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Att effektivisera det kommersiella nyttiggörandet av kunskapstillgångar, med studenter och forskare. VFT ger incitament för att hjälpa idébärare reducera risk i projektens tidigaste faser för att mer kunskapsresultat från forskning skall nå samhället. Fokus på ett ökat flöde av projekt med hög kvalitet där: - > 4 projekt skall gå vidare till VFT-2 (3) - > 4 projekt skall resultera i licensaffärer alternativt bolag (17) - > 10% skall attrahera externt kapital inom 1 år (10% +) -´Turn-around-tiden´, tiden från idé till avslut (positivt eller negativt) minskar (pågående utvärdering)

Resultat och förväntade effekter

VFT-1 programmet stärker incitament för mätning av viktiga värden som på sikt bygger underlag för effektmålet med konkretion i nyttiggörandet. året har varit mycket positivt med ett fortsatt starkt idéflöde med 119 registrerade case och betydligt fler möten med idébärare. Vi har genomfört 65 vft beviljningar med ett snittvärde på 54 829 kronor. Det löpande arbetet har under året resulterat i två licensaffärer, 15 bildade bolag och 10 projekt har sökt VFT-2, varav 3 beviljats stöd. Antalet studentprojekt har ökat till 7 student projekt jämfört med endast ett fåtal tidigare perioder.

Upplägg och genomförande

Processen verkar för hög responsfrekvens i såväl ansökansfas som genomförandefas, där vår flexibla process faciliterar ett högt flöde. Idébäraren får starkt stöd av affärscoacherna i utvecklingen och hängivenhet är avgörandet för resultatet. Arbetet med att effektivisera processen, kompetensutveckling och använda databas som ett verktyg och stöd gör att vi med oförändrade resurser har haft möjlighet att stödja fler projekt. Vi har också arbetat med att korta ner iterationer genom att arbeta balanserat utifrån risker och möjligheter i en stegvis utvecklande process.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.