VFT-1 2014 Umeå universitet

Diarienummer 2013-05644
Koordinator UMINOVA HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 2 003 814 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En stegvis verifeiringsprocess har bedrivits i nära dialog mellan affärscoach och idebärare. Verifieringen ökar mognadsgraden hos ideerna/koncepten och hjälper till att identifiera och hantera olika projektrisker. Under VT och HT 2014 har flera verifieringsprojekt deltagit i det nya Start-up programmet som fokuserar på att iterera värdeerbjudande och verifiera kundbehov. Studenter har involverats i projekten som idebärare, studententreprenörer och i teamen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har aktivt bidragit till att nya affärskoncept och ideer från de akademiska forsknings- och utbildningsmiljöerna har fått möjlighet att genomgå en första utvärdering och verifiering, vilket är ett viktigt steg inför en kommande kommersialiseringsprocess. Verifieringsprocessen har utförts stegvis i syfte att kontinuerligt minska risk och öka mognadsgrad hos ideerna. Team-aspekter har adresserats i verifieringsprojektet, liksom hur vi kan bidra till att involvera studenter i verifieringsprojekten.

Upplägg och genomförande

I vårt arbete med studenter har vi dragit lärdomar som vi kommer att bygga vidare på 2015. Vi diskuterar tex ett nytt upplägg där vi avser ge extra support/coachning efter terminsslut för studenter med egna affärsideer. Genomförandet av stegvisa verifieringsaktiviteter har förbättrats ytterligare, vilket ökar flexibilitet och iterativ verifiering. Samarbetet med Uminova Expression vid Konstnärligt campus har startat, vilket skall utvecklas under 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.