Verktyg och mallar för publicering av öppna kommunala data

Diarienummer
Koordinator ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB - PwC (e-förvaltning)
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Verktyg och mallar för publicering av öppna kommunala data syftade till att ta fram ett grundläggande stöd för kommunernas och landstingens arbete med att tillgängliggöra information som öppna data. Inom projektet har det framställts åtta olika vägledningar, råd och riktlinjer som i delar har testats i olika sammanhang hos både kommuner och statliga myndigheter.

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppas att de produkter vi tagit fram kommer att vara ett stöd för kommuner och landsting i deras arbete med öppna data. Allt ifrån att utse vem som ska ansvara för arbetet till att fatta beslut om avgifter och andra villkor, inventera , beräkna vilka nyttor och kostnader som finns för att publicera en datamängd och beskriva de datamängder som kommunen eller landstinget tillgängliggör för vidareutnyttjande.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft många delleveranser vilket har komplicerat arbetet. Tillsammans med ambitionen att involvera många intressenter i dialogen kring framtagandet av projektets produkter har det skapat en komplexitet. Efterhand har ambitionen att arbete med en bred förankring av arbetet sänkts för att kunna klara av att leverera de verktyg och vägledningar som projektet avsåg att göra. Istället har de olika produkterna testats och justerats efter det att utkastsversioner har publicerats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04144

Statistik för sidan