Verktyg för bedömning av kredtrisk i små och medelstora företag

Diarienummer 2014-04905
Koordinator Toborrow AB - TOBORROW AB - c/o Great Works
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att författa en förstudie, som skulle besvara huruvida det var praktiskt möjligt och affärsmässigt lönsamt att utveckla ett eget kreditriskverktyg anpassat för små- och medelstora företag. Syftet med detta var att på sikt öka andelen små- och medelstora företag som får tillgång till lånefinansiering till en marknadsmässig ränta, genom bättre kreditvärdering. Målet är uppfyllt, då en rapport har författats som besvarar dessa frågor tillfredställande. Det är praktiskt möjligt och ekonomiskt lönsamt att utveckla en egen kreditriskmodell.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att Toborrow nu har en fastställd projektplan för hur en egen kreditriskmodell kan utvecklas. Projektplanen innehåller analys av ekonomiska effekter samt vilket resursbehov som föreligger i form av intern och extern kompetens. Toborrow har för avsikt att genomföra projektet i framtiden. Effekten förväntas bli att fler små företag kan få marknadsfinansiering, genom att kreditvärdering kan genomföras på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt än via externa leverantörer.

Upplägg och genomförande

En konsult fick i uppdrag att besvara de frågor som ställts i ansökan i samverkan med befintlig personal. Detta genomfördes genom att konsulten var på plats hos Toborrow under två månader. I samband med detta genomfördes intervjuer med externa experter. även forskning sammanställdes och utvärderades. Konsulten drog även nytta av sina egna kunskaper samt den särskilda kompetensen som finns inom Netlight rörande projektplanering och konstruktionen av IT-system för affärsbruk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.