Verktyg för att kontrollera sprickbildning i betong

Diarienummer
Koordinator VEMAVENTURI AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - april 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet med planeringsbidraget med stöd av Bygginnovationen har varit att studera förutsättningarna för utveckling av en metodik för undvikande av plastiska krympsprickor i betong. Planeringsbidraget har gett en god bas för utvecklingsprojekt. Se bifogat dokument

Resultat och förväntade effekter

Utredningen visar att en god potential finns att utveckla koncept för undvikande av plastiska sprickor. Branschnyttan, dvs effektmålet, sammanfattas enligt: 1. Förbättrad kvalitet på betongkonstruktioner genom att sprickor inte uppkommer. 2. Minskat behov av sprickfördelande armering. 3. Kostnadsbesparingar vid gjutning genom att åtgärder kan optimeras, att reparationer minimeras och genom att betong kan optimeras. Kommersialiseringsfrågor är utredda, förslag på partnerskap finns. Effekten är att man kommer att inkomma med en ansökan om utvecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

Planeringsbidraget har utförts i följande steg för att undersöka genomförbarhet, lönsamhet etc: branschnytta, marknadsanalys, lönsamhetskalkyl, teknisk utveckling, och kommersialiseringsfrågor för att ge förslag till projektplan för utvecklingsprojekt. Ekonomiska förutsättningar undersöktes genom intervjuer med aktörer samt kalkyler. Tekniska förutsättningar undersöktes i ett examensarbete som därefter efteranalyserades och kompletterades. Analysen visar att det finns goda förutsättningar både ekonomiskt och tekniskt att fortsätta arbetet i nästa steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03930

Statistik för sidan