Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verklighetslabb: Digitala hjälpmedel för breddat deltagande - en förstudie

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Ledningskansli
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att utreda möjligheter och förutsättningar för att etablera ett verklighetslabb för breddat deltagande. Kan utveckling av digitala hjälpmedel för breddat deltagande ske med grund i tjänstedesign och tjänsteinnovation? Målet med förstudien var att utreda att antal krav inom sju målområden och utifrån resultatet ta fram en genomförbar projektplan. Förstudien har framgångsrikt utrett 23 av 25 krav och lyckats mindre bra för två av kraven, som orsakats av faktorer som förstudien inte rått över, som lett till en framtagen projektplan.

Resultat och förväntade effekter

Definitioner har tagits fram för att göra labbet öppen och tillgänglig för aktörer inom näringsliv och utbildningsverksamheter. Nätverk har skapats genom deltagande på konferenser, kontakter på andra lärosäten, studiebesök i Storbritannien och utbyten med ett program för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En viktigt relation har etablerats med branschorganisationen Swedish Edtech Industry. Genom det har verklighetslabbet en kanal till 150 edtech-företag. Av dessa har tio företag redan anmält intresse för att delta när Verklighetslabbet är etablerat.

Upplägg och genomförande

Förstudien har pågått augusti 2017 - januari 2018 och genomförts av två personer. Arbetspaketen har delats upp utifrån kompetens och utlagd arbetstid. Till stor del har arbetat genomförts självständigt med respektive arbetspaket, men ett antal arbetspaket har genomfört tillsammans. Projektgruppen haft veckovisa möten där arbetets progress stämts av och fortsatt arbete planerats. Förstudien hade en mycket ambitiös kravlista och något färre krav hade gett högre kvalitet i slutresultatet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02089

Statistik för sidan