Verifiering av metod för massproduktion av allogent cancervaccin

Diarienummer
Koordinator IMMUNICUM Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Immunciums etablerade tillverkningskoncept möjliggör att terapeutiska, immunbaserade och personanpassade cancervaccin kan produceras på material från allogena givare. Processen är robust och har försörjt två kliniska utvecklingsprogram på metastatisk njurcancer och primär levercancer. I det aktuella projektet har bolaget tillsammans med CancerCentrum Karolinska utvärderat alternativ för fortsatt industriell anpassning av produktionsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att tillverkningskonceptet ger möjligheter att ändra i tidiga processteg ( i avseende på råvarukälla och tidig hantering av dessa) med fortsatt produktion av högkvalitativt vaccin. Projektet har analyserat nuvarande och kommande utvecklingspotential ur process och kvalitetshänseende. Denna analys har även genomförts på organisationsbasis för kostnadseffektivast hantering av fortsatta processutvecklingsprojekt. Projektet har visat på konceptets goda produktionsekonomi och satt randvärden för produktionen kopplat till olika utvecklingssteg.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med Cancercentrum Karolinska. Involvering av processkonsulter, med specialisering inom cellterapi, har gett möjligheter att ta ett delvis bredare grepp om processen och den industriella integreringen av denna. I denna process har CCKs erfarenheter av processen spelat stor roll vilket är en förutsättning även för fortsatt arbete. På grund av begränsad tid och tidig analys har en del tekniska parametrar, som ansetts ha lägre prioritet, ej utvärderats inom ramen för projektet. Dessa ämnas analyseras i fortsatt arbete tillsammans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.