Verifiering av marknadspotentialen för ny prognosmetod i bank och industrisektorn.

Diarienummer 2015-02239
Koordinator F&A forecasting AB - Agila labbet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en prototyp av en användarvänlig plattform för prognostisering, där avancerade statistiska modeller automatiserades så att en icke statistiker kunde applicera dessa samt en modul för att hantera kvalitativ information, så som prognosjusteringar, genom en följa upp dessa med hjälp av en machinelearning algoritm. Målet var att utvärdera kundens interaktion med verktyget samt att jämföra prognosträffsäkerheten före och efter användandet av plattformen.

Resultat och förväntade effekter

Då utvecklingen av plattformen tog längre tid än förväntat kunde inte prognosträffsäkerheten undersökas, då detta krävde att användarna applicerade verktyget i minst 6 månader. Kundens interaktion med verktyget har dock på alternativt sätt utvärderas med ett mycket gott resultat. Genom Vinnovaprojektet har vi lyckats etablera ett proof of concept för plattformen. Genom prototypen har vi lyckats få den första betalande kunden. Detta har i sin tur lett till att vi fått bud från ett flertal investerare.

Upplägg och genomförande

Tidsplanen för utveckling av prototypen försenades då utvecklingsteamet till stor del bestod av seniora utvecklare som var dåligt insatta i de nya tekniker som plattformen krävde. Denna försening, i kombination med problem relaterade till den tekniska lösningen ledde till att en fungerande prototyp fanns på plats först i Mars 2016. Efter hantering av buggar kunde systemet testas hos kund under våren. Om projektet skulle gjorts om skulle vi vid rekryteringen lagt mindre tyngd på seniora utvecklare och mer tyngd på ambitiösa, juniora utvecklare med färskare kunskaper.

Externa länkar

F&A Forecasting AB Presentation av Indicio på Future of Finance #BMF16

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.