Vems kultur (VK)?

Diarienummer 2014-04573
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för informations och kommunikationssystem
Bidrag från Vinnova 289 959 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har till viss del synliggjort digitaliseringens del i skapande av digitaliserat kulturarv men har framförallt fördjupat förståelsen kring att teknikens tillblivande inte är en neutral process utan starkt relateras till normer och digitaliseringens kontext. Målet att genom en kombination av kunskapen om intersektionella perspektiv och kunskapen om normkritiska designmetoder skapa ett enklare verktyg har mer än väl uppfyllts. Ett enklare designverktyg har såväl tagits fram som testats och upplevts som mycket givande av deltagarna i projektet.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet utifrån syfte och mål har uppfyllts och överskridits på så sätt att samtliga planerade aktiviteter har genomförts med gott resultat och det dessutom inom ramen för projektet har tagits ännu ett steg med en enklare generisk designmetod för att problematisera relationen mellan digitalisering och förstärkning av utanförskap.

Upplägg och genomförande

Upplägget med de sju faserna som grovt kan delas in i en inledande del med en kontextualisering av digitalisering av kulturarv och en avslutande del med en workshop kring normkritiska designmetoder har visat sig vara vara lyckad. Vid analysen av projektresultaten befruktar dessa delar varandra och det var viktigt att tillsammans med deltagarna i workshopen nå den fördjupning och konkretisering som designverktyget som togs fram gav.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.