Vattenprovtagning med Drönare

Diarienummer 2018-04595
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 1 212 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vattenprovtagning längs kuster, i sjöar och vattendrag är en verksamhet som kräver stora arbetsinsatser. Ibland krävs att man tar med sig en båt på dåliga skogsvägar och lägga ner mycket tid på logistiken kring provtagningen. Detta gör att prioriteringarna blir stränga för hur många provtagningspunkter som kan besökas och hur ofta inom givna budgetramar. Av säkerhetsskäl måste två personer delta om proverna tas från en båt och arbetsmiljön är ofta tuff med tunga lyft och stor väderpåverkan till hög kostnad. Med dagens manuella metoder hinner man med ett försvinnande fåtal mätningar.

Förväntade effekter och resultat

EU har påpekat för Sverige att de provtagningsprogram som genomförs genom såväl statliga myndigheter, SMHI, Länsstyrelser, olika vattenvårdsförbund och privata företag inte är tillräckliga för att uppfylla kraven på övervakning av vattenmiljön. En förklaring är den extremt svårmätta och omfattande vattenmiljö vi har i Sverige. Med introduktion av UAV-buren teknologi skulle man inte, som nu, behöva sänka ambitionsnivån i de nationella programmen. Det skulle finnas större möjligheter att göra upprepade prov och med ny metodik som ökar tillförlitlighet och representativitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har formen av en förstudie till ett större utvecklingsprojekt kring metoder inom miljöövervakning. Målsättningen med projektet är att först och främst ta fram metoder och demonstrera dessa för att med hjälp av UAV/Drönare genomföra; 1. In-situ-mätning av ytvatten 2. In-situ-mätning på bestämt djup 3. In-situ-mätning på flera platser under samma flygning Att undersöka förutsättningarna för genomförande av följande punkter 4-6; 4. Hämta in ett vattenprov av ytvatten 5. Hämta in ett vattenprov från bestämt djup 6. Hämta in flera vattenprover under samma flygning

Externa länkar

Projektet är en del i den Vinnovastödda UAV testbädden Västervik i samarbete med RISE Sics East och Drone Center Sweden

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.