Vattenlösliga hyperförgrenade material

Diarienummer 2013-03556
Koordinator Polymer Factory Sweden AB
Bidrag från Vinnova 432 250 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta FoU projekt bygger på produktionsutveckling av en ny typ av skräddarsydda material som förväntas uppfylla marknadens högt ställda krav vad gäller kostnad, komplexitet, löslighet och biokompabilitet. Företagethar under 2013 blivit kontaktade av stora kunder med önskan att köpa dessa material. Inom projektet har nu tre produktlinjer framställts och Polymer Factory har redan lanserat dessa till befintliga samt potentiella kunder genom konferenser eller direkt kontakt. Polymer Factory har redan två kunder och ett projekt potentiellt värt upp emot 500 000 EUR där det redan startade fas 1 är värt ungefär 40 000 EUR.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kan med sina 15 nya produkter uppdelade på tre produktlinjer sägas vara mycket framgångsrikt för alla punkter. De två omedelbara beställningarna samt ett nystartat utvecklingsprojekt visar på ett genuint intresse från marknaden och kommer med all förmodan vara viktigt för Polymer Factory i framtiden. Forskningsprojektet kan leda till vidare försäljning vilket skulle innebära ett omedelbart behov av nyanställning.Företaget bedömer att dessa material kommer att kunna generera intäkter redan under 2014, med lönsamhet beräknad mot slutet av 2015.

Upplägg och genomförande

Detta projekt delades upp i nedanstående fyra delprojekt som alla har bedömts fullföljda.1.Utveckla produktions betingelser för produktionen, standardisera analysverktyg och metoder.2.Studera katalysator effekter och optimera katalysator typ och koncentration.3.Skräddarsydd förädling av materialen med funktionella handtag.4.Marknadsförberedelse, pilot material, teknisk dokumentation och lansering av produkterna.Samtliga ovanstående punkter genomfördes framgångsrikt och resultatet lanserades på en vetenskaplig konferens i maj 2014 med stort genomslag.

Externa länkar

Vi har lanserat produkterna och har även sålt dessa till tre kunder i samband med lanseringen i maj.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.