Vätgassensiterare för fibergittertillverkning

Diarienummer 2014-04943
Koordinator NorthLab Photonics AB
Bidrag från Vinnova 958 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var huvudsakligen att genom studier, simuleringar och labförsök klarlägga i vilken utsträckning en ny produkt, vätesensiteraren, kan bidra till målet att ta fram ett plug and play koncept för FBG-tillverkning. Vi ville också undersöka processerna, dels genom att variera parametrarna för själva sensiteringen, och dels genom att undersöka inverkan av övriga processteg. Detta uppfylldes genom att vi kunnat visa att det är fullt realistiskt med en process som möjliggör lokal sensitering av den optiska fibern t.ex. över natt.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet gav oss en bredare förståelse för de ingående fysikaliska processer som är avgörande för hur slutanvändaren ska uppfylla sina FBG-specar på effektivast möjliga sätt. Exempelvis kunde vi visa att inverkan av värme från coating strip processen kan påskynda sensiteringen. Detta är ett viktigt resultat för att realisera plug and play konceptet men utgör även en viktig kunskap för dagens användare av hot air burst strippern. Experimentuppsättningar visade att utveckling av kammare med gastäta fibergenomföringar är mer resurskrävande, och ett nytt koncept är under utveckling.

Upplägg och genomförande

Som underlag i analysen av hur hot air-burst strippern påverkar FBG-prestandan hade Northlab diskussioner med FBG-tillverkare med erfarenhet av detta instrument. Grundläggande simuleringar hos Acreo utgjorde viktig grund för val av parameterrymd. Tester med sensitering och gitterskrivning utfördes i samarbete mellan Northlab, Acreo och Hittech. Experimentuppsättning och tryckprovning påvisade en kritisk punkt gällande en öppningsbar kammare med gastäta fibergenomföringar vid 100-150 bar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.