Värdet av öppen data, en svensk fallstudie på data från hälsosektorn.

Diarienummer
Koordinator SenseMate AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka värdet av öppna data på ett sätt som belyser olika dimensioner sett ur ett SME-företags perspektiv. Det övergripande målet var att skapa ett konkret svenskt exempel som visar på värdet av öppen data. Ett delmål var att tillföra underlag för beslutsfattande kring öppen data. Inom ramen för projektet gjordes en konkret implementation i form av en fallstudie baserad på öppna data från HIP-plattformen. Metoder och analyser presenterades i en resultatrapport, som företag och organisationer kan använda i det egna arbetet med öppna data.

Resultat och förväntade effekter

Projektet leverade resultat på flera sätt. Huvudresultatet är resultatrapporten som kan användas som mall för andra företag och organisationer som vill använda öppna data. Rapporten visar exempel och metoder för hur organisationer kan gå tillväga rent praktiskt i arbetet med öppna data och värderingen därav. Det tydliggörs också att den ekonomiska potentialen är stor både för publicerande och nyttjande organisationer. En ytterligare positiv effekt är att HIP-plattformens öppna data-API:er testkördes av ett oberoende företag och feedback gavs till plattformsorganisationen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av SenseMate AB och började med en analys av tillgängliga öppna datakällor. Efter utvärdering gjordes ett urval av datakällor. Fallstudien använde öppna datamängder från HIP och SCB. Dataanalyser och datamodelleringar utfördes på datamängderna. Information kring hälsodomänen och internationella exempel inhämtades. Värdeanalyser gjordes för små och medelstora företag, landsting och patienter. Informationsdelning skedde med relevanta organisationer. Avslutningsvis summerades fallstudien och arbetet i en resultatrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.