Värdekedja för kostnadseffektiv produktion av biobaserade formpressade möbelkomponenter

Diarienummer 2016-05125
Koordinator NiNa Innovation AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Förstudie till delprojekt i ett innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Formpressade komponenter som idag bl a används i möbelprodukter är gjorda i material som inte är biobaserade, t ex polyester eller andra plaster. För att få ett genombrott för helt igenom biobaserade formpressade produkter krävs det samarbete längs hela värdekedjan, från råvaruleverantörer, via tillverkare av fibermaterial till designers och tillverkare av kontorsinredningar samt slutkunderna. Målet att hitta aktörer som kan samverka längs hela värdekedjan för att ta fram prototyper som kan utvärderas i kontorsmiljö samt ta fram en projektplan för att nå TRL 6-7 har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Sex aktörer längs värdekedjan från råvaruleverantör till slutanvändare har lämnat in en ansökan till Vinnovas program BioInnovation och beviljats medel för ett gemensamt projekt. Projektet ska leda till ökad kunskap om hur biokompositer ska tillverkas för att kunna formpressas till en produkt med alla önskade egenskaper samt även ge en ny användning för biprodukter från spannmål. På medellång sikt förväntas delprojektet leda till kommersialiserbara produkter för nischmarknader inom offentliga miljöer, vilka på längre sikt ska bereda väg för produktion av större volymer.

Upplägg och genomförande

Marknadsanalys har gett en förståelse för produktionsvärde samt hur stor andel av produktionen som kontorsmöbler utgör. Kontorsmöbler är den största produktgruppen och utgör ca 22%av den totala produktionen av möbler. De olika delar av teknikerna som behövs för att kunna ta fram prototyper befinner sig idag på TRL-nivå 4-5, en arbetsplan för att nå TRL 6-7 har tagits fram. Inom ramen för förstudien har slutkonsumenter, designers, materialutvecklare och råvaruleverantörer involverats och en aktörskonstellation med förutsättning att kunna realisera denna idé har satts samman.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.