Validering av system för livslängdsbedömning av konstruktioner i Lasersvetsat Titan

Diarienummer 2013-01169
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 096 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckling mot lättare flygmotorkomponenter påskyndas av högre miljökrav och stigande bränslekostnader. Nya fabrikationskoncept kräver förfinade inspektionsmetoder för inspektion av porositet i lasersvetsade strukturer i Titan, då svetsprocessen kan åstadkomma porositet i smältan som potentiellt skulle kunna påverka komponentens livslängd. Projektet syftar till att säkerställa produktkvalitet genom inspektion av lasersvetsar med digitalröntgenteknik, med mål att koppla detta till resultat från hållfasthetsprovning och inverkan av porositet på livslängd.

Resultat och förväntade effekter

Den digitalröntenteknik som utvecklats i projektet kan tillämpas på lasersvetsad Titan, och genererar mer detaljerad information om porositet i svetsen jämfört med konventionell radiografi. Ett antal lasersvetsade Titanplåtar har analyserats med systemet med avseende på porositet, och från vilka sedan provstavar tillverkats som utsatts för hållfasthetsprovning. Arbetet visar att resultat erhållna från den oförstörande provningen av Titansvetsar kan analyseras med avseende på livslängd ihop med resultat från utmattningsprovning av motsvarande material.

Upplägg och genomförande

Huvuddelen av arbetet är utfört vid Chalmers, men delar av den experimentella verifieringen har i samarbete utförts vid GKN. Projektledaren GKN har gett input och stöd i arbetet och framställt material för analys och provning. Projektet har positivt bidragit till GKNs konkurrensförmåga för tillverkning av fabricerade flygmotorkomponenter och kvalitetssäkring av svetsar med digitalröntgenteknik. Kunskapsöverföring mellan industri och akademi har fungerat väl, och stärkt befintliga samarbeten och i utvecklandet av nya samarbeten och kontakter inom näringsliv och akademi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.