Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Välfärdsslussen - en mötesplats för utveckling av kommunal vård och omsorg

Diarienummer
Koordinator GÖTEBORGS KOMMUN - Senior Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

Göteborgs Stad och tio kranskommuner samt Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i en förstudie undersökt förutsättningarna för att etablera en gemensam idésluss som ska stimulera till en förbättrings- och innovationskultur inom kommunal vård och omsorg. Idéslussen ska fungera som en mötesplats där kommunanställda tillsammans med brukare, anhöriga, företag och akademi utvecklar lösningar på problem och utmaningar inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för att underlätta för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av förstudien visar att det finns ett stort intresse och behov av att etablera en gemensam idésluss med fokus på tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster inom ramen för ett center för innovation, forskning och utveckling i Göteborgsregionen. Förstudien har grundlagt ett gemensamt ansvar och engagemang bland parter inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle samt utarbetat en plan för fortsatt samarbete kring uppbyggnad av en idésluss med fokus på att stimulera till en förbättrings- och innovationskultur inom kommunal vård och omsorg.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genom styrgruppsmöten, workshops med referensgrupper, dialogmöten i deltagande kommuner, en studieresa samt kartläggning av befintliga idéslussar samt potentiella samverkansparter inventerat deltagande kommuners behov av stöd, förankrat idéer, insamlat kunskap och lärdomar samt grundlagt ett intresse bland parterna för samarbete kring en idésluss efter förstudiens slut. Förstudiens resultat ligger till grund för en plan för fortsatt utvecklingsarbete i uppbyggandet av en idésluss samt till en ansökan till Vinnovas utlysning om idéslussar 2016.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04495

Statistik för sidan