Vägar mot en hållbar livsmedelssektor

Diarienummer 2011-03764
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 995 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet, att presentera och brett utvärdera utvecklingsvägar som leder till signifikant bättre miljömässig hållbarhet för den svenska livsmedelssektorn, i ett kedjeperspektiv med hänsyn tagen till övriga hållbarhetsaspekter, har i stort sett uppnåtts genom att beskrivningar och beräkningar utgått från situationen i Västra Götalands län, i många fall att betrakta som ett ´Sverige i miniatyr´. Målet att ta fram konkreta beskrivningar av alternativa produktionskedjor för fem produktgrupper (nötkött, griskött, kycklingkött, mejeri och bröd) har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet och dess resultat har rönt stort intresse hos intresseorganisationer, företag och myndigheter. Med kännedom resultaten torde aktörer i livsmedelskedjan kunna bidra till en minskad miljöpåverkan och resursanvändning i svensk livsmedelsproduktion genom att använda tämligen etablerade kunskaper och tekniker. Omfattande mängder detaljerade produktionsdata, som tagits fram och använts i projektet, kommer till nytta i fortsatta projekt, såväl tillsammans med projektets nätverk av utförare som i andra sammanhang. även fler vetenskapliga publikationer planeras.

Upplägg och genomförande

Arbetet bedrevs i samverkan mellan tre expertområden: produktionssystem, systemanalys (bland annat LCA) och konsekvenser av förändrad produktion. Det ursprungliga projektupplägget bibehölls men tidplaner inom projektet förändrades ett flertal gånger. Projektledningen gick in som utförare för att komplettera leveranser som varit ofullständiga på grund av kompetens- och/eller resursbrist hos projektparter. Eftersom beskrivningarna av produktionssystemen hölls på en allmän nivå gjordes inga omfattande ändningar till följd av konsekvensanalyserna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.