Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vad gör man när man reser? Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Kulturgeografiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Studien undersöker systematiskt hur människor använder sin tid vid resor med kollektiva färdmedel. Syftet är att undersöka vad man faktiskt gör under resan; vilken utrustning man har tillgång till; och vad som hindrar respektive underlättar en meningsfullare restid. Målet är att få detaljerad kunskap om den användbara (kvalitativa) restidens innehåll, omfattning och förutsättningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet ger kunskap av värde för såväl utformning som marknadsföring av kollektivtrafik, liksom restidens förändrade betydelse inom trafik- och samhällsplaneringen. ökade insikter om resenärers krav och behov kan förbättra kollektivtrafikens attraktivitet. Erfarenheter kan införlivas i Kollektivtrafikbarometern

Upplägg och genomförande

Datainsamlingen koncentreras till regional kollektivtrafik med buss och tåg i Västra Götaland. Primärt kartläggs människors faktiska användning av restid till olika aktiviteter alla aktiviteter uppmärksammas (inte enbart IKT-användning). En specialdesignad ombordenkät till resenärer (ca 400) i olika åldrar, av olika kön, med olika sysselsättning används. Information om resans förutsättningar (som reslängd, när på dygnet, trängsel, sittplats, tidspress) inkluderas. En andra undersökningsdel (reducerad jämfört med ansökan) består av djupintervjuer för att belysa restidens betydelse i resenärers vardag hur den kan förstås och förändras. En tredje undersökningsdel sätter in studiens resultat i den samlade bild av kollektivtrafikresande och restidsanvändning som ges i de nationella res- och kommunikationsvaneundersökningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01376

Statistik för sidan