Utveckling av testbädd för radartillämpningar

Diarienummer 2014-00484
Koordinator ADDIVA AB - ADDIVA CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 865 864 kronor
Projektets löptid mars 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att generera ny kunskap och erfarenhet kring UWB radar samt utveckla och verifiera tekniken för tillämpning på nytt sätt. Under förstudien har vi utrett och prövat såväl affärsmässiga som tekniska frågor. Flertalet av det förväntade resultaten har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter har varit användningen av Testmiljön som utvecklats, vilket gör att vi numera enklare och effektivare kan svara på tekniska frågor. Vi har även fått svar på frågor kring mätnoggrannhet på avståndsmätning och positionering. Flera kandidater på algoritmer för detektering av människor har utvecklats. Dessa är ej färdiga, men en bra bas för vidareutveckling. Förväntningen är att Addiva kommer att sälja flera utvecklingsprojekt kring UWB teknik under 2015-2016.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att genomföra följande arbetspaket: 1. Utveckla GUI till testmiljö/testbänk för visning av mottaget och bearbetat data från radar 2. Utveckla infrastruktur för algoritmutveckling 3. Utveckling av testmiljö för insamling och analys av data från radar 4. Forska fram algoritmer som positionering och detektion av människor och rörliga objekt 5. Testning och optimering Genom att arbeta agilt och följa en iterativ process i projektet har det varit möjligt att ta hänsyn till intressenters önskemål under projektets gång och optimera utvecklingsarbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.