Utveckling av SymBIOs-modellen

Diarienummer 2015-05983
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Innovation Akademiska
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Tillgång till humant biologiskt material är av avgörande betydelse för företag som utvecklar produkter inom bioteknik, analyser, diagnostik samt läkemedel. För tester och verifieringar av nya tekniker behövs exempelvis blod och vävnad från patienter med olika diagnoser. Målet för projektet var att ta fram en generell modell för att lösa detta, en modell som skulle kunna skalas upp och spridas även utanför Akademiska sjukhuset. Det har dock inte uppfyllts, eftersom projektet avslutades i förtid, innan några aktiviteter hunnit genomföras.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna i form av en generell modell för att kunna ge företag tillgång till biologiskt material på ett etiskt, patientsäkert och kostnadsneutralt sätt uteblev eftersom projektet avslutats i förtid.

Upplägg och genomförande

Ett antal arbetspaket var planerade, till exempel att ta fram en processkarta och en guide för hur förfrågningar om biologiskt material ska hanteras, ta fram checklistor och mallar att distribuera till berörda parter samt en validering av processen med ett konkret exempel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.