Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion

Diarienummer 2013-05318
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 4 495 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om hur produktionsprocesser för ballast-, mineral- och gruvindustrin fungerar samt hur produktiviteten och den slutliga produktkvaliteten kan förbättras. Målen var att utveckla effektiv metodik och en plattform för modellering och simulering tar hänsyn till tidsdynamiska variationer och beteenden. Rent konkret har målet kunnat delas i två delar: 1. Modeller som kan användas för simulering, 2. En plattform som gör simuleringarna tillgängliga för projektets parter. Båda målen har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att det finns en simuleringsplattform där de medverkande parterna idag kan logga in och simulera produktionen i en virtuell kopia av var sin anläggning. Det finns möjlighet att simulera fler anläggningar om intresse finns. Den förväntade effekten av detta projekt är att ballast- och gruvindustrierna öppnar ögonen för vad digitalisering skulle kunna innebära för dem; större möjlighet att själva förutse konsekvensen av olika händelser, oväntade eller väntade, i sina anläggningar och därigenom optimera produktionen i olika avseenden och tidsrymder.

Upplägg och genomförande

Två doktorander har fokuserat på var sitt modellområde, en tekniker på simuleringsplattformen och dess användning hos industrin, forskare som handledare och projektledare. Projektet har haft tio styrgruppsmöten där de medverkande företagen fått information och gett synpunkter. Mycket tid har lagts på att samla in data från företagen genom aktiva försök med verkliga produktionsmaskiner. Upplägget att tidigt avdela en resurs för att arbeta med plattformen har fungerat väldigt bra och gjort det möjligt för doktoranderna att fokusera på modeller och anläggningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.