Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med typ 1 diabetes

Diarienummer 2014-05122
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Bidrag från Vinnova 882 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att etablera en effektiv och automatiserad framställning av mesenchymala stamceller (MSC), som möjliggör kostnadseffektiv och storskalig produktion bl a till patienter med nydiagnostiserad typ 1 diabetes. Den sammanvägda bedömningen är att den nya metoden i allt väsentligt uppfyller de på förhand ställda kraven och ska inkorporeras i den fortsatta framställningen och kommersialiseringen av MSC. Arbete vidtar nu för att etablera den nya metoden vid behandling av patienter.

Resultat och förväntade effekter

Den traditionella, manuellt baserade metoden för framställning av MSC har jämförts med framställning i ett slutet och automatiserat odlingssystem. Sammantaget visar resultaten att den nya metoden är tidseffektiv, resulterar i något lägre expansionspotential och ger MSC med bevarade karaktäristiska avseende såväl ytmarkörer som differentieringspotential. Projektet har således utfallit med positiva resultat och den nya produktionsprocessen förväntas bli etablerad i den kliniska verksamheten.

Upplägg och genomförande

Att ändra framställningen av en cellbaserad behandling är ett komplicerat och omfattande projekt, vilket gör att längre tid än vad som ursprungligen planerades har krävts för framgångsrikt genomförande av projektet. Parallellt har långsiktiga avtal förhandlats med andra kommersiella parter, vilket skapar goda förutsättningar att nå klinisk och kommersiell framgång. Projektets upplägg och genomförande gagnar således det långsiktiga målet att introducera en ny och effektiv cellbaserad behandling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.