Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av Kibblevåg för primärrealisering av Massa

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till inom ramen för ett internationellt samarbete lett av NPL utveckla och konstruera en Kibble-våg som efter projektavslut kommer placeras på Riksmätplatsen i syfte att kunna genomföra spårbara mätningar av massa baserat på den definitionen. Kibble-vågen kommer också kunna användas för framtida forskning och utveckling inom området och kommer bli ett ytterst viktigt instrument för att höja kompetensen i Sverige primärmetrologi.

Resultat och förväntade effekter

I och med att de nya vågarna nu är under tillverkning parallellt med arbetet med NPLs demonstrator så har den tekniska delen av projektet gått in i sin tredje fas som handlar om färdigställandet av den slutgiltiga produkten. Vad gäller målet att sprida kompetensen så har en omfattande populärvetenskaplig artikel som behandlar Kibblevågen och dess funktion publicerats i Svenska Fysikersamfundets årsbok . Vi har även fått medial uppmärksamhet i samband med nyheten om att det första ”konsensusvärdet” för kilogrammet i enlighet med den nya definitionen har tagits fram på BIPM.

Upplägg och genomförande

På grund av covid -19 så har leveransen av RISEs våg (liksom övriga vågar) blivit fördröjd. Till stor del beror det på de lockdowns som delar av NPL varit utsatta för under året och som gjort det omöjligt att hålla tidsplanen. I nuläget har vi inte några definitiva besked om när leverans kan ske, men stora delar av mekanik och elektronik har tillverkats, levererats till NPL och testats. På hemmaplan har vi istället utnyttjat tiden till att bygga upp infrastrukturen kring kibblevågen som kommer att vara nödvändig för vågens drift.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2022

Diarienummer 2018-04604

Statistik för sidan