Utveckling av innovationssystem i regioner - 2013

Diarienummer 2013-04450
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN - Länsstyrelsen Västernorrland
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avser användning av regionala data från branschanalyser genomförda av VINNOVA med avsikt att användas som underlag i regionala strategiprocesser. Syftet är att i första hand bidra till utvecklingen av ett väl fungerande regionalt innovationssystem. Målet är att implementera databasen i länsstyrelsens verktygslåda för regionalt analysarbete.

Resultat och förväntade effekter

Fördjupade insikter om utvecklingen av länets branschstruktur i första hand bland regionens främjandeaktörer. Till avsedda resultat räknar vi fler och fördjupade analysrapporter samt kopplade seminarier och andra informationstillfällen.

Upplägg och genomförande

1. Teknisk implementering och inledande möjlighetsanalys 2. Grundläggande materialbearbetning och analys (inom länsstyrelsen) 3. Information till och dialog med företrädare för bl.a. den regionala RUS-gruppen (kommuner, landsting, m.fl.) 4. Planering av mer detaljerade analysinsatser utifrån dialogerna 5. Analysarbete och ev. seminarieverksamhet 6. Informationsinsatser - skriftliga och muntliga

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.