Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion

Diarienummer 2016-00748
Koordinator GU VENTURES AB - Simplexia
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Syfte är att utveckla ett vaccin mot herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) infektion. HSV-2 infektion är vanlig och cirka 15% av den vuxna befolkningen i Sverige är smittad. Vi använder en ny strategi för att utveckla ett vaccin och föreslår att detta ska baseras på det för HSV-2 specifika glykoprotein G-2 (gG-2). Vi har utvärderat ett flertal gG-2 varianter, producerade i olika rekombinanta system, och nu definierat en vaccinkandidat. Detta vaccin inducerar ett komplett skydd mot sjukdom efter genital HSV-2 infektion i mus. Vi avser nu att genomföra kliniska fas I/II studier på människa.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi genomfört fyra prekliniska aktiviteter som är nödvändiga för den fortsatta vaccinutvecklingen, i) Optimerat två adjuvans som har god effekt tillsammans med vårt vaccinantigen ii) Utfört vaccinstudier i mus och marsvin, där vaccinantigen tillsammans med adjuvans ger ett gott immunologiskt svar iii) Definierat en produktionsprocess av vaccinet och utarbetat protokoll för kommande toxicitets-och-säkerhetsprövningar, iiii) Skickat in en PCT patentansökan för att skydda vår uppfinning.

Upplägg och genomförande

Vi har sedan tidigare från vår forskning vid Göteborg Universitet identifierat ett HSV-2 protein som är väl lämpat att använda som vaccin mot HSV-2 infektion. För att driva vaccinprojektet vidare samarbetar vi nu med Vaxine Pty. Ltd. som har utvecklat nya adjuvans i människa. Djurstudier i marsvin har utförts i samarbete med NIH i USA. Vi är nu i slutfasen av den prekliniska utvecklingen och har goda möjligheter att utveckla ett vaccin som kan vara till nytta för miljontals människor världen över. Projektet har också ett stort potentiellt kommersiellt värde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.