Utveckling av diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar

Diarienummer 2017-03052
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 718 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Den stora screeningen resulterade i ett femtiotal proteiner vilka visade skillnader i nivå mellan olika sjukdomsgrupper. För att undersöka dessa proteiners relevans och potential som kliniska biomarkörer har validering med hjälp av PRM-masspektrometri initierats. För att ytterligare validera resultaten planerar vi en uppföljningsstudie där delar av den första screeningen kommer att upprepas i ett nytt provmaterial. Utöver detta kommer vi att genomföra en fördjupad undersökning av hjärnvävnad.

Förväntade effekter och resultat

De preliminära resultaten från PRM överensstämmer i hög grad med det data som genererades under den stora screeningen. Utvecklingen av en sandwich-analays för detektion av GAP43 och NRGN pågår redan även om det behövs ytterligare arbete för att avgöra sensitivitet och selektivitet. Om våra fynd kan valideras ger det oss möjligheten att gå vidare till funktionella studier för att fastställa orsaken till- och relevansen av de observerade skillnaderna.

Planerat upplägg och genomförande

Provmaterial till uppföljningsstudien har redan samlats in och projektets experimentella fas är planerad till mitten av hösten 2017. Den MS-baserade valideringen kommer att fortgå under hösten och genererar förhoppningsvis en lista på fler proteiner vilka vi kan utveckla sandwichanalyser för under 2018. Vävnad från patienter med AD och DLB finns redan tillgängligt och några initiala åtgärder har gjorts för att erhålla vävnad från andra kohorter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.