Utveckling av Clips instrument för laparoskopi

Diarienummer 2017-04341
Koordinator Laprotech AB
Bidrag från Vinnova 1 130 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt instrument för laparoskopisk kirurgi. Instrumentet kommer att göra det möjligt att fästa ett absorberbart plastclip på suturtråden i slutfasen av en laparoskopisk suturering. Metoden kommer att ersätter det tidigare förfarandet med knytning av suturtråden vid sammanfogning av vävnader.

Förväntade effekter och resultat

Med det nya systemet applicerar kirurgen, på under en minut, enkelt ett plast-clip på tråden och förhindrar att tråden lossnar och såret öppnar sig. Den del av tiden som används för suturering vid en operation minskas med i storleksordningen 50% med införandet av den här tekniken. Den mest uppenbara förtjänsten är tidsmässig och långsiktigt innebär detta en minskad kostnad per patient och ökad effektivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att följa ett normalt utvecklingsarbete i form av: -Projektstart -Framställning av konstruktionsritningar och första prototyp. -Validering och justering av prototyp. -Framtagning av fungerande validerat instrument färdigt för produktion. -Förserietillverkning och ev. justeringar plus dokumenthantering av ip skydd. -Seriemässig tillverkning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.