Utveckling av BSR Innovation Express

Diarienummer 2014-04039
Koordinator Innovation and Entrepreneurship Consulting - IEC
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit med djupare information/insikt i förbättringsområden för BSR Innovation Express som instrument, och för myndighetssamverkan i Sverige. Resultat och rekommendationer har bidragit till beslut av fortsatt finansiering av BSR Innovation Express aktiviteter under 2015 från Nordiska Ministerrådet. Project resultat används också som guide för vidareutveckling/planering av BSR Innovation Express aktiviteter under 2015, samt framtida aktiviteter inom BSR Stars´ ansökan till östersjöprogrammet.

Resultat och förväntade effekter

Alla projektmål har realiserats: - 19 svenska ansökningar har kommit in (mål var 15) - en koordinerad beslutsprocess genomfördes inom 3 veckor efter utlysningen stängdes - intervjuer med svenska klusterorganisationer och SMF har dokumenterats och införlivats i BSR Innovation Express Evaluation 2013 rapporten - resultat och rekommendationer har presenterats och diskuterats med svenska aktörer (18 december 2014), Nordiska Ministerrådet (11 december 2014 och 8 januari 2015), och PA INNO Styrgruppen (13 januari 2015).

Upplägg och genomförande

Projekt upplägg i 3 faser har genomförts ungefär enligt plan, med justeringar i antal intervjuer med SMF (pga utebliven kontaktinformation från klusterorganisationer), och justering i timing av kommunikation med Nordiska Ministerrådet (pga anpassning till deras process). Själva utvecklings- och planeringsarbete (som görs i bredare BSR Innovation Express gruppen, koordinerat av DASTI) kvarstår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.