Utveckling av BSR Innovation Express

Diarienummer 2014-04039
Koordinator Innovation and Entrepreneurship Consulting - IEC
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit med djupare information/insikt i förbättringsområden för BSR Innovation Express som instrument, och för myndighetssamverkan i Sverige. Resultat och rekommendationer har bidragit till beslut av fortsatt finansiering av BSR Innovation Express aktiviteter under 2015 från Nordiska Ministerrådet. Project resultat används också som guide för vidareutveckling/planering av BSR Innovation Express aktiviteter under 2015, samt framtida aktiviteter inom BSR Stars´ ansökan till östersjöprogrammet.

Resultat och förväntade effekter

Alla projektmål har realiserats: - 19 svenska ansökningar har kommit in (mål var 15) - en koordinerad beslutsprocess genomfördes inom 3 veckor efter utlysningen stängdes - intervjuer med svenska klusterorganisationer och SMF har dokumenterats och införlivats i BSR Innovation Express Evaluation 2013 rapporten - resultat och rekommendationer har presenterats och diskuterats med svenska aktörer (18 december 2014), Nordiska Ministerrådet (11 december 2014 och 8 januari 2015), och PA INNO Styrgruppen (13 januari 2015).

Upplägg och genomförande

Projekt upplägg i 3 faser har genomförts ungefär enligt plan, med justeringar i antal intervjuer med SMF (pga utebliven kontaktinformation från klusterorganisationer), och justering i timing av kommunikation med Nordiska Ministerrådet (pga anpassning till deras process). Själva utvecklings- och planeringsarbete (som görs i bredare BSR Innovation Express gruppen, koordinerat av DASTI) kvarstår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.