Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism

Diarienummer 2015-01219
Koordinator Kancera AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) - våren 2015

Syfte och mål

Syftet var att utveckla HDAC6 hämmare med tillräckligt goda läkemedelsegenskaper för att möjliggöra effektstudier in-vivo. Detta har lyckats för både en serie substanser aktiva mot endast HDAC6 och för en serie substanser med en unik verkningsmekanism aktiva mot både HDAC6 och ytterligare ett målprotein för cancer. Målet är att visa effekt i en relevant djurmodell för cancer. Två substanser (en från varje serie) utvärderas nu i en in-vivo effektstudie i en musmodell för multipelt myelom där positiva resultat ger en god grund för den vidare utvecklingen mot kliniska studier.

Resultat och förväntade effekter

I ett ambitiöst kemiprogram har över 450 substanser syntetiserats och deras effekt testats mot HDAC isoformer och mot cancerceller samt friska celler. Två serier av isoform-selektiva HDAC6-hämmare med goda läkemedelsegenskaper har utvecklats, varav den ena serien har en unik verkningsmekanism genom att hämma ytterligare ett målprotein för cancer utöver HDAC6. Funktionella studier har visat att dessa substanser sannolikt har en terapeutisk fördel jämfört med rena HDAC6 hämmare. Två patentansökningar har lämnats in som täcker alla substanser som är av intresse idag.

Upplägg och genomförande

De två projektparterna, forskningsföretaget Kancera och Cancer Centrum Karolinska (CCK), har täckt en stor del av den kapacitet och kompetens som krävs för att driva projektet fram till nuvarande fas. Kancera har ansvarat för kemi och in-vitro-analyser medan CCK har utfört funktionella biologistudier. In-vivo studier, röntgenkristallografi och ADME analyser har däremot utförts av olika kontraktforskningsföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.