Utvärdering av läkemedelsreduktion i biologiskt avloppsreningssystem

Diarienummer 2013-00410
Koordinator Alnarp Cleanwater Technology AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med denna studie var att kvantifiera ACT Natural´sTM förmåga att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten. De dominerande reningsstegen hos ACT NaturalTM uppvisade sammantaget en generell trend av högre avskiljning för flertalet läkemedel jämfört med snittet för fyra svenska reningsverk och markbädd som tidigare studerats. Av mättekniska skäl kunde inte hela reduceringsförmågan av läkemedel hos ACT NaturalTM studeras då försteget ProACT uteslöts. Därav kan det antas att reduktionsförmågan avseende läkemedelsrester hos ACT NaturalTM kan ha underskattats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tydligt visat att de faktorer (hög uppehållstid, syresättning och växtenzymer) som andra studier har visat kan bidra till läkemedelsnedbrytning också genom sin närvaro i ACT Natural har kunnat visa ge hög reduktion av läkemedelsrester i detta system. Dvs en bättre läkemedesreduktion än vad gäller konventionella reningsmetoder.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med IVL Del 1. Hydrauliskt spårämnesförsök Ett hydrauliskt spårämnesförsök har genomförts där litiumklorid (LiCl) tillförts systemet ACT NaturalTM vid ett tillfälle i syfte att bestämma systemets medeluppehållstid. Del 2. ACT NaturalTM avskiljning av läkemedel och hormoner.Alla prover har analyserats av IVL.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.