Utrustning och metod för upptäckt av prostatacancer i kirurgiska marginalen

Diarienummer 2016-02274
Koordinator Västerbottens läns landsting - Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
Bidrag från Vinnova 913 142 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen för män. Den vanligaste behandlingen för prostatacancer är att prostatakörteln opereras bort. Då behöver ändå 10-20% av patienterna kemoterapi efteråt pga att kirurgen misslyckats med att ta bort all cancervävnad, det kallas positiv kirurgisk marginal. Syftet med projektet är att ge ett säkert beslutsunderlag till kirurgen, mha vår kombinationsprob, att all cancervävnad är borttagen. Målet för projektet är att utveckla denna kombinationsprob så att den uppfyller proof of principle och att CE-märkning kan påbörjas.

Förväntade effekter och resultat

Kortsiktig effekt blir att vi erhåller tillräcklig kunskap om risker och förutsättningar för kombinationsinstrumentets användning i klinisk tillämpning. Tillräckliga data för att konstatera proof of principle vid prostatacancerdetektion i kirurgiska marginalen. Långsiktig effekt blir förbättrade förutsättningar för framgångsrik kirurgisk behandling av prostatacancer och därmed ökande livskvalitet för patienten och att mer pengar sparas i sjukvården. Resultat: En färdig prototyp som kan CE-märkas och som via MEDSENS AB stärker Svensk medicinteknisk industri på sikt.

Planerat upplägg och genomförande

Riskanalys genomförs och dokumenteras. Eventuella risker elimineras genom tekniska modifieringar och en plan för CE-märkning upprättas. Patentsituationen ses över och eventuella brister i patentskyddet åtgärdas. En patentstrategi upprättas. En klinisk studie på tio kirurgiskt uttagna humana prostatakörtlar genomförs och etiska ansökan kompletteras om behövligt. Studien dokumenteras i vetenskapliga artiklar. Hänsyn tas till att studierna skall hålla för CE-märkning. Samarbete med designer initieras och medel för detta söks.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.