Utökat fysiskt intrångsskydd för kärnkraftverk

Diarienummer 2012-01484
Koordinator OKG AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att beskriva ett sensorsystem som automatiskt kan upptäcka potentiellt antagonistiska hot redan då dessa rör sig utanför kärnkraftverkets staket och inom skyddsobjektet. Med antagonistiska hot inkluderas terroristaktioner som kan skada vitala delar av en produktionsanläggning och stöld av kärnavfall med radiologiska utsläpp som följd. Genom ett förbättrat områdesskydd/skalskydd av den kritiska infrastruktur kärnkraftverket utgör, minskar energiförsörjningens sårbarhet och allvarliga kriser kan förebyggas till förmån för ett säkrare och mer långsiktigt hållbart samhälle.

Resultat och förväntade effekter

Ur OKG AB perspektiv Behovsanalysen kommer att bli ett underlag för kravställande och utformning av system för övervakning, framför allt baserat på de förmågor som vi efterfrågar hos systemen. Behovsanalysen har ett stort värde för detta kommande arbete: -Utvärdering inför implementering av termiska kameror både för detektering och verifiering, (detta pågår redan på OKG), -Utvärdering av markradarsystem samt seismiska detektorer inom närområdet kring anläggningen planeras. -Vägning av behovet av radarlösningar för övervakning av luftrum och havsmiljö kommer tillsammans med system för optimering av sensorplacering baseras på resultatet av behovsanalysen, samt, -Vägval för identifiering av de förmågor OKG efterfrågar av nya system och vilken arkitektur dessa system skall ha. Behovsanalysen kommer att underlätta kravställande på ny bevakningsteknik som ska köpas in och driftsättas i samband med att nya hårdare krav införs för anläggningar som utgör kritisk infrastruktur ur ett samhälleligt perspektiv. Samarbetet med leverantörer på marknaden för bevakningsteknik bedöms kunna förtydligas och underlättas tack vare att krav och behov tydligt kan kommuniceras. Ur ett externt perspektiv -En förbättrad algoritm för målföljning är framtagen i samarbete mellan FOI och Termisk Systemteknik. Systemet är levererat från Termisk Systemteknik till kund under maj 2015. -För Excensor ABs del har framdriften varit mer komplex. I nuläget kan konstateras att ytterligare medel behöver tillföras för att komma vidare inom sensorutvecklingen. De utmaningar som förelegat i projektet har varit att hitta en implementationsform för bildanalyslogik som dels går att skala ner till det relativt begränsade beräkningsstöd som marksensorerna är utrustade med, dels att göra det energieffektivt med tanke på batterikapacitet. Utvecklingsfrågor inom området kommer framöver hanteras inom Excensor ABs ordinarie verksamhet.

Upplägg och genomförande

Projektplanen har under hela genomförandet drivits parallellt med ett EU-finansierat internationellt projekt som har ett liknande mål, -Skydd av kritisk infrastruktur, P5 (FOI projektleder). Samtliga WP har genomförts men med en avvikelse för WP5 enligt nedan. Projekt ALERTs tidsplan har anpassats efter P5 då synergieffekterna bedömts stora mellan projekten. Den avvikelse som kvarstår som restpunkt i projektet är demonstration samt presentation av resultat på plats hos behovsägaren, OKG AB. OKG AB avser i samverkan med projekt P5 (där vi är projektpartner) att omhänderta WP 5 från ALERT vid ett planerat demonstrationstillfälle i juni 2016. Termisk Systemteknik är också en partner i P5, vilket medger en demonstration av det framgångsrika arbetet med en ny målföljningsalgoritm. Vid detta tillfälle kommer SSM, MSB, Polisen, kärnteknikbranschen med flera att bjudas in enligt projektplanen. Tanken är att ´slutrapportera´ i uppföljningsrapport till Vinnova efter sommaren 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.