Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utformning och finansiering av långväga kollektivtrafik - fortsättningsansökan

Diarienummer
Koordinator EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET HANDELSHÖGSK STH - EFI - Ekonomiska Forskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet utgör en fortsättning av ett forskningssamarbete mellan en forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och en forskargrupp vid Transportøkonomisk institutt i Oslo (TØI), avseende en komparativ analys av hur den långväga kollektivtrafiken (med buss och tåg) är organiserad och finansierad i Sverige och Norge. Målet är att undersöka hur olika lösningar på regional och interregional nivå och kopplingen mellan dessa har påverkat kostnads- och utbudsutvecklingen i den långväga kollektivtrafiken. Den genomförda förstudien har identifierat fyra olika huvudområden för fortsatt undersökning och analys: 1. Betydelsen av investeringar i järnvägens infrastruktur 2. Betydelsen av ägarskapsmodeller 3. Samordning och samarbeten mellan infrastrukturmyndigheter och operatörer 4. Främjande av likartade konkurrensvillkor för buss och järnväg

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas kunna ge ett flertal bidrag och effekter: * Ta fram underlag för regler och organisatoriska förändringar som ger attraktivare och effektivare kollektivtrafik och bättre utnyttjande av transportsystemet. * ökat kunskapsflöde, kompetensuppbyggnad och implementering av forskningsresultat i kollektivtrafikens praktiska hantering, t.ex. i form av synpunkter på utformningen av och implementeringen av ett nytt kommande regelsystem för kollektivtrafiken. * Kunskapsuppbyggnad i akademiska miljöer och branschmiljöer, även utanför Sverige och Norge.

Upplägg och genomförande

I samråd mellan forskargrupperna och branschföreträdare kommer en diskussion att ske med utgångspunkt i de fyra utpekade huvudområdena för att identifiera vilken typ av data som behöver samlas in. Såväl kvalitativ som kvantitativ information behövs. En viktig del i informationsinsamlingen kommer att vara intervjuer med representanter för t.ex. myndigheter på olika förvaltningsnivå, branschorganisationer och operatörer i Sverige och Norge. I ett första skede behöver också en kompletterande insamling av vissa uppgifter om långväga busstrafik i Sverige eftersom statistiken på området visat sig vara bristfällig. Vi kommer att lägga stor vikt på en bred förmedling av projekt¬resultaten, genom att bl.a.: * Genomföra åtminstone ett större seminarium i Sverige. * Genomföra 2-4 mindre arbetsseminarier under projektets gång * Bidra med åtminstone 3 papper på relevanta konferenser. * Skicka in 1-2 manuskript till erkända akademiska tidskrifter för publicering. Vi har också för avsikt att etablera en formell referensgrupp med representanter för branschen och personer med möjlighet att påverka t.ex. policy.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01307

Statistik för sidan