Utformning och effekter av incitamentsprogram

Diarienummer 2014-04359
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 3 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Vi avser att konstruera empiriska tester för att förstå vilken roll talang spelar i ekonomin och hur incitamentprogram fungerar. Vi kommer inom projektet kunna testa teoretiska modeller inom fem forskningsområden. I korthet är forskningsfrågorna som följer: (1) Hur fördelas begåvade individer i ekonomin? (2) Hur påverkar begränsningar i företags finansiering deras anställningsbeslut? (3) Hur rör sig känslig information i nätverk av insynspersoner? (4) Vilka reala effekter, om några, har incitamentsprogram? (5) Vad bestämmer utformningen av incitamentsprogram?

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer bidra till att överbrygga gapet mellan teori och empiri på fem nyckelområden. Varje delprojekt har en stor akademisk potential och vi avser att publicera resultaten i internationella forskningsjournaler. Därutöver kommer resultaten att vara av stort intresse för såväl aktörerna på den finansiella marknaden som för lagstiftare och översiktsorgan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår ifrån ett gemensamt datainköp som kommer användas i varje delprojekt. Den inköpta datan kommer täcka omfattande kompensationsdata för svenska VDar, mönstringsdata, karriärvalsvaraiabler och skattedata, vilket låter oss testa ett flertal teoretiska modeller empiriskt. Mönstringsdata är i regel enbart är tillgänglig för män. Standardmetoden för att hantera detta är att generera skattade värden för kvinnor. Vi kommer dessutom att kunna förbättra den metoden dramatiskt genom att använda oss av betyg och mönstringsdata för syskon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.