Urban dagvattenkvalitetshantering för blågrön infrastruktur

Diarienummer 2016-00745
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för teknisk vattenresurslära
Bidrag från Vinnova 2 387 572 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16

Syfte och mål

(a) För att öka förståelsen när det gäller korssamband och ansvarsområden. (b) att tillhandahålla en effektiv metod för att bedöma översvämningsrisker och vattenkvalitet; (c) att finna relationer mellan vattenkvalitet, översvämningsrisker och resiliens samt miljömässiga och socioekonomiska parametrar; (d) hitta metoder för att förbättra vattenkvalitet under översvämning. (e) för att utveckla strategier för ökad medvetenhet och förståelse bland berörda parter. (f) att föreslå steg mot förbättrad ytvattenkvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Förståelsen av blå-gröna infrastrukturlösningar angående korssamband och ansvarsfördelning har ökat. Effektiva metoder för att bedöma översvämningsrisker och vattenkvalitet har föreslagits. Relationer mellan vattnets kvalitet under översvämning med resiliens samt miljömässiga och socioekonomiska parametrar har identifierats. Metoder för att förbättra översvämningsvattens kvalitet har utvecklats. Strategier för ökad förståelse mellan intressenter och steg mot förbättrad översvämning och vattenkvalitetsförvaltning har föreslagits.

Upplägg och genomförande

Blågröna infrastrukturlösningar har bedömts via teoretiska och praktiska labstudier samt fältexperiment för att kunna föreslå metoder för bedömning av översvämningsrisker effekter på vattenkvalitet. Praktiska och statistiska relationer mellan vattenkvalitet och översvämningsrisker med resiliens samt miljövariabler har definierats. Detta har bidragit till att utveckla metoder att förbättra strategier för ökad förståelse mellan intressenter och föreslå steg mot förbättrad ytvattenkvalitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.