Urban dagvattenkvalitetshantering för blågrön infrastruktur

Diarienummer 2016-00745
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för teknisk vattenresurslära
Bidrag från Vinnova 2 387 572 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att öka hållbarheten i bebyggd miljö avseende kvalitetsstyrning av översvämningsvatten och skydda blå-grön infrastruktur från diffusa utsläpp med hållbara avloppssystem. Målen är (a) att bedöma ledningssystem för vattenkvalitet; (b) att tillhandahålla en effektiv metod för att analysera översvämningsvattens kvalitetsrisker och hållbarhet; (c) att hitta relationer mellan vattnets risker och hållbarhet; (d) att skapa och testa en metod för att förbättra hållbarheten mot översvämningar; (e) att utveckla strategier för ökad medvetenhet om översvämningsrisk.

Förväntade effekter och resultat

Avnämarna av projektresultaten är främst kommunala instanser som hanterar översvämningsfrågor, vattenkvalitet och blå-grön infrastruktur samt konsulter. Projektet kommer direkt att gynna städerna i fallstudierna; Malmö, Helsingborg, Göteborg, Lomma, Lund och Staffanstorp (de senare tre i Höje ås avrinningsområde). Länsstyrelser och myndigheter kommer också att gynnas. Det övergripande syftet med det föreslagna projektet har potentiellt mycket stora positiva effekter på nationell nivå i form av ökad hållbarhet i den blå-gröna miljön.

Planerat upplägg och genomförande

(a) Bedöma översvämningssystems inbördes beroenden inom avrinningsområdet. (b) Erbjuda effektiv metod att bedöma risker med och hållbarhet mot översvämningsvattenkvalitet. (c) Definiera relationer mellan kvalitetsrisker och resiliens mot översvämningar. (d) Fastställa metoder för mer resiliens mot översvämningar och påverkan i tätorter. (e) Utveckla strategier för ökad medvetenhet kring översvämning. (f) Definiera effektiva organisationsmodeller för dagvattenkvalitetsstyrning. (g) Notera steg mot bättre hantering av översvämningsvatten och effekt i tätorter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.