Uppsala IK VFT0

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att få bättre selektering av case som går vidare i verifieringsarbetet. Att besvara frågan om huruvida det finns marknader med uttalade behov för de bedömda idéerna/casen, och om möjligt besvara hur dessa marknader är uppdelade. Ett annat syfte är att öka antalet case som får professionell hjälp av bransch- relevanta affärsutvecklare. Detta för tidigt bearbeta casens bransch- och marknadsspecifika risker.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är att casen ska bli bättre rustade för det efterkommande verifierings-, alt. utvecklingsarbetet. Alternativt att casen tidigt ska läggas ned ifall det framkommer att affärsidén har brister som inte motiverar fortsättning. Utfallet är att samtliga case har blivit hjälpta av Uppsala IK VFT0. Detta främst via genererad kunskap om marknaden som casen ska utvecklas till att verka inom. Effekterna av att tidigt exponera casen för personer med branchkompentens förutses bli att casen blir bättre lämpade för - och kan förutse - kommande utmaningar och risker.

Upplägg och genomförande

IK Uppsala utgick i ansökan för 2012 ifrån den forskningsbas som representeras av SLU (exkl. Alnarp) & Uppsala universitet & de högskolor som kan stödjas inom rollen för Innovationskontoret. Genererat inflöde som presenterades för IK Uppsala exklusive studentidéer under 2012 är: UU ~90 st. idéer, SLU ~40 st., varpå totalt 16 st (den 20/1 - 2013) fick finansiering från VFT0. Gävle, Dalarna, Gotland inte inräknade här. Studentidéer under 2012 är 268st, dessa har inte fått info om VFT-programmet. Ingen information har gått ut om VFT-programmet i Uppsala mer än via möten med forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.