Uppsala Health Summit - Ending Childhood Obesity

Diarienummer 2016-02454
Koordinator Uppsala universitet - Avdelningen för kommunikation och externa Relationer
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

10 12 okt 2016 genomfördes Uppsala Health Summit på temat ´Ending childhood obesity´. 180 personligt inbjudna delegater deltog från akademi, industri, politik, offentlig sektor och civilsamhället, från 36 olika länder i fem världsdelar. Delegaterna hade höga förväntningar på program och på utbyte med andra delegater. Förväntningarna på programmet har överträffats och förväntningar på utbyte med övriga har uppfyllts. Nya tvärfunktionella samarbeten har inletts, bl a kring social innovation. Flera av förslagen från UHS återfinns i WHOs förslag till medlemsstaterna.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatser och förslag från workshops sammanställdes till WHO:s öppna process om en global implementeringsplan mot barnfetma. WHOs uppdaterade dokument (för beslut vid WHA i maj 2017) återspeglar flera av förslagen från UHS. Önskemål om kontakter och samarbeten har fångats upp under mötet. Flera har gått vidare. En ny ansökan kring social innovation, ECHO zones skrivs för Horizon 2020, med medverkande från tio länder samt WHO. Nya tvärvetenskapliga samarbeten har etablerats, t ex för en röststyrd app för coachning av personer med kroniska sjukdomar, t ex diabetes.

Upplägg och genomförande

Årets tema tog avstamp i WHO:s process för att bekämpa barnfetma. Utifrån deras rapport definierades delområden som parterna bakom UHS har expertis att vidareutveckla. För varje delfråga förbereddes en workshop. Målgrupper utanför akademin kartläggs. Pre-conference report skickas ut som underlag för dialog i workshops. Formatet utvecklas för att stimulera lösningsinriktad dialog. Slutsatser från workshops dokumenteras och skickas till delegaterna för kommentarer innan dessa sammanfattas i Post-Conference Report som distribueras till kartlagda målgrupper.

Externa länkar

Keynotes´ presentations, films and reports from Uppsala Health Summit 2016, ´Ending Childhood Obesity´. Uppsala Health Summit

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.