Uppsala BIO 2020

Diarienummer 2017-02476
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet för Uppsala BIO är att genom marknadskompletterande insatser bidra till starkare och hållbar tillväxt inom regionens Life science sektor, vilket stöds av en effektlogik som styr prioriteringsbeslut. Speciellt ges insatsområden och aktiviteter som är komplementära till, och i synergi med, andra organisationers uppdrag och genomförande prioritet. Ett speciellt fokus de kommande åren är att Uppsala BIO ska bibehålla en dialog med företag, investerare och innovationsstödssystemet för att kunna reagera på möjligheter och utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Övergripande leder flertalet insatser till utveckling av det regionala- och det nationella innovationsstödssystemet och långsiktigt till ökad tillväxt och konkurrenskraft i sektors, fra i industrin. Uppsala kommun har en vision om 70 000 nya jobb till år 2050. För att bibehålla andelen industrijobb i life science sektorn som den är idag kommer detta kräva att 100 nya sådana arbetstillfällen skapas per år. Också nationella- och internationella insatser kommer fortsätta genomföras eftersom regional tillväxt förstås är nära kopplad till nationell- och internationell tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Följande fem insatsområden står i fokus 2017- 1) Etableringar och tillväxt: Innebär skapande av tillväxtmöjligheter som attraherar nya företag till regionen; 2) Klusterutveckling och nätverk: Mötesplatser som stödjer regionala- och nationella samarbeten; 3) Investeringar och finansiering: Ökat flöde av publikt och privat kapital till projekt och SMFs; 4) Varumärke och synlighet: Förstärkning av budskapet “Uppsala life science”. Fortsatt samarbete Stockholm-Uppsala; 5) Nationella samarbeten och projekt: Ledarskap för utlysningar etc inom SIP Swelife.

Externa länkar

Uppsala BIOs nya hemsida kommer lanseras i slutet av aug 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.